แผนพัฒนาท้องถิ่น
การติดต่อสอบถาม
แบบคำร้องทุกข์/ร้องเรียน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แบบฟอร์มการให้บริการ
บริหารงานคลัง
แผนอัตรากำลัง
การจัดซื้อจัดจ้าง
การตรวจสอบภายใน
กฎหมายน่ารู้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ข้อมูล ITA
เฟสบุ๊ก อบต.
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ อบต.


  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรกำลังพนักงาน 3 ปี /พนักงานจ้าง 4 ปี
แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย
งบแสดงฐานะทางการเงิน
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
รายงานผลการตรวจสอบจาก สตง./ป.ป.ช/ป.ป.ท./สถ.
รายงานการประเมินปรสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
ร้องเรียนด้านทรัพยากรบุคคล
แผนอัตรากำลัง
การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี2561
การติดต่อสอบถาม
จดหมายข่าว
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ผังการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจ
ติดต่อสอบถาม.
คู่มือสำหรับประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน การอำนวยความสะดวกของทางราชการ
แบบคำร้องทุกข์/ร้องเรียน
แบบคำร้องทุกข์/ร้องเรียน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนพัฒนาเสรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจําปี
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อบัญญัติ อบต. เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปี2563
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี
นโยบายบริหารความเสี่ยง
รายงานกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน
รายงานกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 รอบ 12 เดือน
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล 2564
แบบฟอร์มการให้บริการ
ใบยื่นคำร้อง
ภทบ5.60
ต่ออายุอันตราย
ใบอนุญาตต่ออายุ
คู่มือชำระภาษี
หส.อนุญาตก่อสร้าง
คำแนะนำอนุญาตก่อสร้าง
คำแนะนำการชำระภาษี
แบบฟอร์มแจ้งซ่อมไฟฟ้า
บริหารงานคลัง
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับสิ้นสุด
แผนอัตรากำลัง
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2561-2563
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประกาศโครงสร้างสามัญ63
การจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุรายเดือน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง.
การตรวจสอบภายใน
รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2563
รายงานการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2563
กฎหมายน่ารู้
กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วน
พระราขบัญญัติสภาตำบลและองค์กรปกครองส่วน
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหาร
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจา
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผน
รระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการรับเงนิ การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงนิ การเก็บรักษาเงนิ และการตรวจเงิน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบบลโคกกระชาย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกระชาย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมาบกราด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโบสถ์
ข้อมูล ITA
นโยบายบริหารความเสี่ยง
รายงานผลการดำเนินงานภาครัฐ ITA ปี 2562
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อเรื่อง การลงทะเบีย
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระชาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เฟสบุ๊ก อบต.
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ อบต.
อบต.คืออะไร ?
อบต.เกิดขึ้นได้อย่างไร ?
องค์ประกอบของ อบต.
ความหมาย/ หน้าที่ของสภาฯ
ความหมาย/ หน้าที่ของนายกฯ
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
การดูแลการทำงานของ อบต.
ประชาชนสำคัญต่อ อบต. ?
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง.
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบล
โครงสร้างองค์กร
เมนูทางขวา
ทำเนียบผู้บริหาร
สำนักปลัด
กองคลัง
ทำเนียบฝ่ายสภา
กองช่าง
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุข
หน่วยตรวจสอบภายใน
ถาม-ตอบ
สมุดเยี่ยมชม
ดาวน์โหลด
กระดานสนทนา
การกู้ยืมเงิน
การค้ำประกัน
การซื้อขาย
การจำนอง
การจำนำ
การเช่าทรัพย์
การขายฝาก
การเช่าซื้อ
การละเมิด
แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาช
ห้องสมุดกฏหมาย
สลากกินแบ่งรัฐบาล
ตารางรถทัวร์
ตารางรถไฟ
สมุดหน้าเหลือง
ตรวจสอบสภาพอากาศ
สะพาน 100 ปี
เขื่อนลำแชะ
แก่งวังเต่า
พิพิทธภัณฑ์พื้นบ้าน
หาดทรายทอง
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมบ้านโคกกระชาย
การตั้งถิ่นฐานและวิถีชีวิตชาวโคกกระชาย
คู่มือปฎิบัติงานร้องเรียนร้องทุกข์-อบต.โคกกระชาย
คู่มืองานสารบรรณ-อบตโคกกระชาย
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
สาสน์จากผู้บริหาร

นายเฉลิม ยศกระโทก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระชาย
สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลผู้บริหาร
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
แบบลงทะเบียน
ลิงค์ต่างๆ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.236.214.19
คุณเข้าชมลำดับที่ 758,652

แหล่งท่องเที่ยว อบต.
คู่มือ ต่างๆ
แบบสอบถาม
เว็บไซต์ในเครือข่าย

ปฎิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2564
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 1011 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 10 พฤษภาคม 2564
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระชาย
อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044070406 , 044070416   Fax : 044070416
Email : khokkachai@homail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.